KLOREREDE PARAFFINER OG PAH-SANERING

Hos Bergmann Gruppen har vi uddannede miljøsanitører, der har stor erfaring med sanering af Klorerede paraffiner og PAH’er.

DIN SAMARBEJDSPARTNER SIDEN 1996

KLOREREDE PARAFFINER OG PAH'ER, KORT FORTALT

Klorerede paraffiner, forkortet til KP, er et kemisk stof beslægtet med PCB, og som blev brugt i samme bygningsmaterialer som PCB. KP opdeles i 3 grupper; kort-, mellem- og landkædet klorparaffiner, hvor de korte anses for at være de mest skadelige. Dog er skadeligheden for miljø og mennesker udsat for KP’er er ikke lige så godt belyst som ved PCB.

PAH’er er en forkortelse for Polyaromatiske Kulbrinter, bruges i tjærelignende produkter, og findes i bygningsmaterialer såsom asfalt, tagpap, (sokkel-) maling, fugtsikrende membraner i f.eks. ydervægge eller dækkonstruktioner.

Byggeaffald, beton

SCREENING FOR MILJØSKADELIGE STOFFER OG LOVKRAV

Inden nedrivnings- og/eller saneringsarbejder må påbegyndes, er det bygherrens ansvar af screene bygningen for miljøskadelige stoffer.

Hvis der findes KP’er eller PAH’er i de bygningsdele der skal fjernes eller bearbejdes, er det vigtigt at disse bygningselementer bearbejdes korrekt, således at der ikke spredes skadelige stoffer til omgivelserne eller de udførende håndværkere.

PROFESSIONEL SANERING AF kLOREREDE PARAFFINER ELLER PAH'ER

Hos Bergmann Gruppen har vi stor erfaring med sanering af Klorerede paraffiner og PAH’er, både indvendigt og udvendigt. Vi har uddannet miljøsanitører til at varetage den korrekte håndtering efter gældende lovkrav. Vi benytter altid korrekt udstyr og værnemidler for at udfører en sikker sanering, for vores ansattes og bygningens øvrige brugers sikkerhed, uanset størrelsen på projektet.